top of page

บริการลูกค้า

Maison Galpa ยินดีที่จะได้ดูแลลูกค้าทุกท่าน

ข้อจำกัดและเงื่อนไข

ข้อจำกัดและเงื่อนไข

เมซงกัลปา ได้จัดทําเว็บไซต์ www.maisongalpa.com ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้า ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯกับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขตามระบุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบน เว็บไซต์นี้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่จัดขึ้นบน เว็บไซต์ได้

2. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดโดยตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชีอื่นๆให้มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากคุณไม่สามารถจํารหัสผ่านหรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหายที่เกิดขึ้นของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผลจากการกระทําใดๆ

4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และ/หรือผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทําการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์ โดยมีเจตนาทุจริต

6. ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการยินยอมที่จะได้รับข้อมูลจากอีเมล การส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะไม่รับได้

การเปลี่ยนแปลงหรือเลิกใช้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไข หรือเพิกถอนการใดๆ หรือ ทั้งหมดของสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่ได้รับภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา เมื่อสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานในเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน การสิ้นสุดของข้อตกลงนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อผูกพัน (รวมถึง ไม่จํากัดเฉพาะ ข้อผูกพัน การชําระเงิน) ของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยกเลิก ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลอื่นใดที่เป็นผลมาจากการระงับดังกล่าวใดๆ กรณีผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์หรือไม่พึงพอใจกับเงื่อนไขใดๆ ตามเงื่อนไขและกฎกติกา นโยบาย แนวทาง ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะหยุดการใช้เว็บไซต์ได้โดยทันที

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว

ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร

1. เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนําเสนอ รวมไปถึง กราฟฟิค วิดีโอ เพลง เสียง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทําซ้ํา ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

2. เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดกระทําซ้ํา ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือ ดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

3. สินค้าที่จําหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทําขึ้น

4. คําบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคําบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่พอใจในสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคํา บรรยาย บริษัทฯ ยินดีที่จะรับคืนสินค้า (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า) เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคําสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคําสั่งซื้อได้ บริษัทฯอาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง บริษัทฯเองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทําที่ผิดกฎหมาย

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและ บริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และ อาจถูกนําไปใช้ ดัดแปลง ทําซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเผยแพร่ เมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายตามที่ระบุไว้เท่านั้น

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของเมซง กัลปา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วย เงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

3. การชําระเงิน ท่านสามารถชําระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯได้รับคําสั่งซื้อ หรือชําระเงิน ด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่าน ต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย

ขอบเขตความความรับผิดชอบ

ยกเว้นตามที่บัญญัติโดยแจ้งชัดไว้ในการรับประกันนี้ (ก) บริษัทมิได้ทําการรับ ประกันใดๆ และขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรองและการค้ำประกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะ โดยแจ้งชัด โดยนัย หรือตามกฎหมายก็ตาม) รวมทั้งแต่ไม่จํากัดอยู่เพียง การรับประกัน โดยนัยใดๆ ของการนําออกขายได้หรือความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค์จําเพาะใดๆ และ (ข) บริษัทจะไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดสําหรับความเสียหายสืบเนื่อง หรือเกี่ยวเนื่องใดๆภายใต้พฤติการณ์ใดๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องฐานละเมิดหรือการผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม หรือตามพื้นฐานอื่นใดก็ตามตราบเท่าที่ความเสีย หายเหล่านี้อาจถูกปฏิเสธได้ตามกฎหมาย การรับประกันนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายไทย ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาแห่งใดพบว่าข้อกําหนดข้อใดในการรับประกันนี้ไม่ สมบูรณ์ตามกฎหมายข้อกําหนดที่เหลืออยู่จะยังคงมีอํานาจและผลบังคับอยู่อย่างเต็มที่ ให้ถือว่าข้อกําหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้นั้นถูกแทนที่ โดยข้อกําหนดที่ 1 สมบูรณ์และบังคับใช้ได้และที่มีความหมายใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อกําหนดที่ไม่ สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวมากที่สุด

bottom of page